top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

מרחבים פיזיטליים

מרחב פיזיטלי הינו מרחב אינטראקטיבי המאגד בתוכו מגוון רחב של פעילויות שונות ומגוונות. פעילויות אלו יכולות לשמש את המורים בזמן הוראה היברידית או בלמידה מרחוק. כמו כן כחלק מחינוך לאורח חיים פעיל ובריא אחרי שעות הלימודים.

מרחבים פיזיטליים אינטראקטיביים - טכנולוגיה בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור למרחב הרצוי

מרחבים פיזיטליים אינטראקטיביים ליסודי - טכנולוגיה בחינוך הגופני

מרחב פיזיטלי
גילאי יסודי

מרחבים פיזיטליים אינטראקטיביים לחטיבה העליונה - טכנולוגיה בחינוך הגופני

מרחב פיזיטלי
גילאי חטיבה עליונה

bottom of page