top of page
רננה ניידמן טכנולוגיות בחינוך הגופני

אתגרים

מטרתם האתגרים היא להפעיל את התלמידים מעבר לשיעורי החינוך הגופני,  האתגרים נועדו לעודד את התלמידים והתלמידות להיות פעילים ובד בבד לשפר את  הכושר הגופני ואת השליטה במיומנויות השונות - כל אחד בהתאם לכושרו, ליכולתו ולמידת שליטתו במיומנות. 
בנוסף מטרת האתגרים היא לרתום את המסכים והטכנולוגיות לחנך את הילדים לאורח חיים פעיל ובריא.

אתגרים בספורט אורח חיים פעיל טכנולוגיות בחינוך הגופני

יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור לתוכן הרצוי

רועי.png
טכנולוגיות בחינוך הגופני - אתגרים ספורטיביים קצרים

סרטוני אתגרים קצרים

חינוך לאורח חיים פעיל אתגר הריצה והליכה

אתגר הליכה נמרצת
ריצה רצופה

חינוך לאורח חיים פעיל אתגר הדילגית

אתגר ניתורים בדילגית

חינוך לאורח חיים פעיל אתגר שרירי הליבה

אתגר חיזוק שרירי הליבה

bottom of page